Algemene leverings- en montagevoorwaarden van Wijkeurenstellingen.nl B.V.

Artikel 1     Algemeen

 1. Op alle aanbiedingen tot en overeenkomsten inzake het verrichten van leveringen door de opdrachtnemer, met uitzondering van ieder mechanisch intern-transportmateriaal, al dan niet geïntegreerd in stellingen, zijn deze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing, tenzij de opdrachtnemer en de opdrachtgever uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. In deze leveringsvoorwaarden wordt mede verstaan onder

opdrachtnemer: een ieder, die in zijn aanbieding naar deze leveringsvoorwaarden verwijst en/of een proefopstelling plaatst, respectievelijk een zichtzending verricht; opdrachtgever: degene, tot wie de voorgenoemde aanbieding is gericht.

 1. In deze leveringsvoorwaarden worden onder stellingen verstaan: archief-, bibliotheek- en magazijnstellingen.

Artikel 2     Aanbiedingen en overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen zijn, tenzij anders vermeld, vrijblijvend.
 2. In catalogussen, afbeeldingen, tekeningen, normalisatiebladen en dergelijke vermelde gegevens zijn niet bindend, behalve voor zover deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door partijen ondertekend contract of door een opdrachtnemer ondertekende opdrachtbevestiging onverlet de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever voor door hem verstrekte gegevens, waarbij ten aanzien van stellingen nog geldt, dat deze worden aangeboden en geleverd met inachtneming van de gebruikelijke richtlijnen en normen met betrekking tot ontwerp, berekening en montage, waarbij de opdrachtgever in het bijzonder de verantwoordelijkheid aanvaardt voor de juistheid en volledigheid van de aanschaffingsgegevens, welke door hem volgens NEN 5051 & NEN-EN 15635 (zie ook aangegeven in Arbo-Informatieblad AI-14) en volgend dienen te worden verstrekt.

Geringe maatverschillen of ten bate van een goede uitvoering gewenste ondergeschikte wijzingen in constructie of onderdelen blijven voorbehouden.

 1. De opdrachtnemer is na de garantieperiode niet tot nalevering van eenmaal geleverde producten gehouden indien deze producten uit productie zijn genomen of om enige andere redenen uit zijn verkoopprogramma zijn vervallen.
 2. De door de opdrachtnemer uitgebrachte aanbieding, alsmede door hem verstrekte tekeningen, berekeningen en beschrijvingen, blijven zijn eigendom en dienen, indien geen opdracht met de opdrachtnemer tot stand komt, onverwijld aan hem te worden teruggezonden.

Zij mogen zonder de uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtnemer noch geheel of ten dele worden gekopieerd, noch aan derden ter inzage worden gegeven.

 1. De opdrachtgever staat ervoor in, dat geen gegevens betreffende de door de opdrachtnemer gebezigde fabricage en/of constructiemethoden aan derden worden getoond, bekend gemaakt of gebruikt.
 2. Elke aanbieding is, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld is, gebaseerd op uitvoering onder normale omstandigheden en gedurende de bij de opdrachtnemer geldende normale werkuren. In geval van levering of montage buiten de normale werk uren wordt op het normale uurtarief een toeslag berekend.
 3. Opdrachtnemer is eerst gebonden, nadat hij een opdracht definitief schriftelijk heeft aanvaard, respectievelijk schriftelijk heeft bevestigd. Alle eventuele tevoren gemaakte afspraken of toezeggingen, welke niet schriftelijk door hem zijn aanvaard, zullen zijn vervallen.
 4. Mondelinge toezeggingen door – en afspraken met – ondergeschikten van de opdrachtnemer zijn niet bindend dan nadat en voor zover zij door de opdrachtnemer schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 3     Advies en projectkosten

 1. De kosten voor het uitbrengen van een voorstudie en/of inrichtingsvoorstel zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 2. Het auteursrecht op door de opdrachtnemer verstrekte adviezen, tekeningen, afbeeldingen en omschrijvingen blijft ten alle tijden aan de opdrachtnemer voorbehouden.
 3. Adviezen worden naar beste weten en kunnen uitgewerkt en gegeven. De opdrachtnemer kan evenwel op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het gegeven advies.

Artikel 4     Prijs

 1. De overeengekomen prijs is exclusief omzetbelasting, vrachtkosten, verpakking alsmede montage.
 2. Indien zulks door de opdrachtgever wordt gewenst zal de opdrachtnemer het bepaalde in artikel 6 lid 1, tegen betaling, zorg dragen voor vervoer naar de interne plaats van bestemming, mits de aangevoerde producten met een voor plateauwagens en pallettrucks voldoende grote lift en overigens zonder stoornis kunnen worden vervoerd naar de interne plaats van bestemming.
 3. Indien op verzoek van de opdrachtgever de levering wordt uitgesteld, ofwel bespoedigd, dan heeft de opdrachtnemer recht op vergoeding van de voor hem uit dit uitstel respectievelijk uit deze bespoediging voortvloeiende kosten en van de in artikel 8 lid 4 omschreven rente over de prijs van de in het uitstel betrokken producten.
 4. Indien de aanvoer op of bij de plaats van levering van bestrating of een verharde weg, dan wel door andere omstandigheden extra arbeidsuren vergt, is de opdrachtnemer gerechtigd deze uren in rekening te brengen.
 5. De opdrachtnemer is gerechtigd het netto-factuurbedrag, exclusief omzetbelasting, met een afzonderlijk op de factuur vermelde kredietbeperkingstoeslag van 2% te verhogen. Bij betaling voor of op de vervaldag mag de opdrachtgever het desbetreffende bedrag in mindering brengen op de factuur.
 6. De overeengekomen verkoopprijs van importproducten is gebaseerd op de ten tijde van aanvaarding c.q. bevestiging bestaande koersen. In geval van koerswijzigingen die tot prijsverhogingen leiden is de opdrachtnemer gerechtigd de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te wijzigen, ook al vindt de verhoging plaats ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden.

Artikel 5     Montage

 1. Waar nodig zijn de montagewerkzaamheden gebaseerd op vooraf aan de opdrachtgever gezonden tekeningen. Indien de betreffende tekeningen niet binnen acht werkdagen, vergezelt van een verklaring voor akkoord, worden geretourneerd, neemt de opdrachtnemer aan dat opdrachtgever met de tekeningen akkoord is. De geschiktheid van de constructie van het gebouw, waarin de producten worden gemonteerd, is voor de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever.
 2. De opdrachtgever zorgt voor eigen rekening en risico dat:
 3. de werkzaamheden welke niet tot de opdracht van de opdrachtnemer behoren, zoals elektriciens-, hak-, breek-metsel-, beton-, schilderwerk of dergelijke werkzaamheden op de juiste wijze en tijdig zijn verricht;
 4. licht-, krachtstroom (230V/400V) en water dient op redelijke afstand beschikbaar zijn en dat de ruimten waarin gewerkt dient te worden schoon, droog en voldoende verwarmd zijn;
 5. de aangevoerde producten met een voor plateauwagen of pallettrucks voldoende grote lift, dan wel met takels of andere geschikte transportmiddelen naar de plaats van montage kunnen worden vervoerd. Andere werkzaamheden, door derden, mogen een ongestoorde voortgang van het transport door het gebouw en/of de aaneengesloten montage niet verhinderen;
 6. de aangevoerde, doch nog niet gemonteerde producten, alsmede de gereedschappen kunnen worden opgeslagen in af te sluiten en uitsluitend door de opdrachtnemer toegankelijke ruimten, welke geëigend zijn voor de opslag van deze producten en gereedschappen.
 7. Montage vindt plaats op werkdagen, tijdens normale uren, aansluitend en zonder onderbreking. De wachturen veroorzaakt door nalatigheid opdrachtgever worden verrekend tegen een tarief van € 52,50 per wacht uur per montagemedewerker. Opdrachtnemer verstrekt wekelijks aan opdrachtgever een overzicht van de ontstane wachturen.
 8. Wijkeurenstellingen.nl kan  ten  allen  tijde  verlangen  dat  montage  anders  dan  op  werkdagen  en  anders  dan  tijdens  normale  uren plaatsvindt. In dat geval dient de opdrachtgever zorg te dragen voor alle noodzakelijke voorzieningen.
 9. Door opdrachtgever wordt het “hoogste punt” van de vloer vastgesteld en gedefinieerd als nul niveau voor de stellingmontage. De opdrachtgever verzorgt tenminste twee loodrecht op elkaar staande assen op de vloer; de lengte- en dwarsas met betrekking tot de stelling lay-out.
 10. De betonvloer dient geschikt te zijn voor de optredende belasting en voor de benodigde verankering (geen vloerverankering of wapening tot 80mm diepte). De vloer dient voldoende vlak te zijn en kleine niveauverschillen worden tijdens montage opgevuld en zal gemiddeld per staander niet meer bedragen dan:

* 1.0mm voor de legbordstellingen.

* 1.5mm voor grootvakstellingen.

* 2.0mm voor palletstellingen.

* 3.0mm voor draagarmstellingen.

Bij grotere niveau verschillen zullen de extra kosten voor het uitvullen als meerwerk worden doorberekend aan opdrachtgever. Wijkeurenstellingen.nl is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit of afwerking van de betonvloer en kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor het doorboren van bewapening, kabels en/of leidingen.

 1. De opdrachtgever is aansprakelijk voor beschadiging van producten en gereedschappen, alsmede voor vermissing hiervan, tenzij de opdrachtnemer hiervoor grove schuld of opzet treft.
 2. In geval van tijdverlies als gevolg van vermissing of als gevolg van een oorzaak, waarvoor de opdrachtnemer niet aansprakelijk is, wordt een zodanige verlenging van de levertijd toegestaan als – alle omstandigheden in aanmerking genomen – redelijk is. Ten aanzien van deze verlenging is artikel 4 lid 3 van overeenkomstige toepassing.
 3. Afval en verpakkingsmateriaal zullen in door opdrachtgever beschikbaar gestelde container(s) worden gedeponeerd en door opdrachtgever worden afgevoerd. De opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor afvoer van deze materialen. Verontreinigingen ontstaan door uitvoering van werkzaamheden aan vloer/ materialen dienen op kosten van opdrachtgever opgeruimd te worden.
 4. Sanitair: de monteurs mogen gebruik maken van aanwezige sanitaire voorzieningen. Indien deze niet aanwezig zijn, dan dienen deze door opdrachtgever beschikbaar gesteld te worden.

Artikel 6     Levering

 1. De levering heeft plaatsgevonden, wanneer de producten – of het belangrijkste gedeelte daarvan – zijn afgeleverd, dan wel, indien tevens de montage is overeengekomen, wanneer de montage – of het belangrijkste gedeelte daarvan – is voltooid, onverminderd het bepaalde in artikel 5 lid 3.
 2. De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de opdracht in gedeelten te leveren en deze deelleveringen te factureren.
 3. De opdrachtgever is verplicht tot afnemen van de door hem gekochte producten op de in artikel 4 lid 2 omschreven plaats. Bij gebreke daarvan is de opdrachtnemer gerechtigd om zonder ingebrekestelling betaling van de overeengekomen koopprijs van de niet afgenomen producten te vorderen en worden deze producten geacht door de opdrachtgever van de opdrachtnemer te zijn afgenomen, waarna zij voor rekening en risico van de opdrachtgever en tegen vergoeding van alle daaruit voortvloeiende kosten worden opgeslagen. Een en ander onverminderd de aan de opdrachtnemer verder toekomende rechten.
 4. In geval van overmacht is de opdrachtnemer gerechtigd, hetzij de overeenkomst op te schorten, hetzij de overeenkomst te beëindigen, zonder dat de opdrachtgever daaraan enig recht op schadevergoeding kan ontlenen.
 5. Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige uit een met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst voortvloeiende verplichting, dan wel indien het aan ernstige twijfel onderhevig is, of de opdrachtgever in staat is zijn contractuele verplichtingen jegens de opdrachtnemer te voldoen, is de opdrachtnemer gerechtigd, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van iedere met de opdrachtgever gesloten overeenkomst op te schorten, hetzij deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd de hem verder toekomende rechten.
 6. Onder overmacht wordt in de Algemene Voorwaarden verstaan elke van de wil van de opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst te voorzien – alsmede voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werk- staking, werknemersuitsluiting, brand en andere storingen in het bedrijf van de opdrachtnemer of van diens leveranciers.

Artikel 7     Levertijd

 1. De levertijd gaat in zodra alle navolgende formaliteiten hebben plaatsgevonden, tenzij één of meerdere formaliteiten naar het oordeel van beide partijen niet vervuld behoeft te worden:
 2. de dag van totstandkoming van de overeenkomst;
 3. de dag van ontvangst door de opdrachtnemer van de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke gegevens, vergunningen en dergelijke;
 4. de dag van de vervulling van de voor het aanvangen der werkzaamheden noodzakelijke formaliteiten;
 5. de dag van ontvangst door de opdrachtnemer van hetgeen volgens de overeenkomst vóór het aanvangen der werkzaamheden bij vooruitbetaling dient te worden voldaan.
 6. Overeengekomen leveringsdatum is altijd indicatief. Hier kunnen dan ook geen rechten aan worden ontleend.
 7. Overschrijding van de levertijd tot een maximum van zes maanden door welke oorzaak ook – geeft de opdrachtgever geen recht op ontbinding van de overeenkomst.
 8. Bij uitstel van levering en/of montage op verzoek van opdrachtgever worden de kosten (opslag, transport en rente) aan opdrachtgever doorberekend. Deze kosten bestaan uit vaste kosten € 0,03 per kg materiaal en variabele kosten (1,2 % van de totale verkoopprijs). Hiervoor genoemde kosten gelden per maand, met een  minimum van één maand.

Artikel 8     Betaling

 1. Indien niet anders is overeengekomen, zal de betaling van de overeengekomen prijs als volgt geschieden:

*    tot € 10.000,– exclusief omzetbelasting contant of voor levering, tenzij afgesproken binnen 8 dagen na levering;

*    en van € 10.000,– exclusief omzetbelasting

50% bij opdracht per direct,

40% bij levering per direct dag van levering,

10% bij oplevering 8 dagen netto.

Alle betalingen moeten zonder aftrek of schuldvergelijking geschieden ten kantore van de opdrachtnemer of op een door hem aan te wijzen bankrekening.

 1. In geval van levering inclusief montage, waarvoor het bedrag aan montage bij het tot stand komen van de totale opdracht tussen de opdrachtnemer en opdrachtgever schriftelijk is overeengekomen – de betalingswijze als genoemd onder lid 1, eveneens van kracht zijn, echter met dien verstande, dat het verschuldigde bedrag aan montage op de hoofdsom in mindering wordt gebracht en door de opdrachtgever eerst wordt betaald binnen één maand na gemonteerde oplevering. Het vorenstaande is van overeenkomstige toepassing in het geval de montagekosten aan het einde der werkzaamheden op basis van nacalculatie, in rekening worden gebracht.
 2. De opdrachtgever is niet gerechtigd op grond van beweerde gebreken van de geleverde producten, of om welke andere redenen ook, de nakoming van zijn betalingsplicht te weigeren of op te schorten. Uitsluitend indien een gebrek als zodanig door de opdrachtnemer wordt erkend is de opdrachtgever gerechtigd de betaling van 10% van de prijs van de betrokken producten op te schorten, totdat het gebrek hersteld is.
 3. Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijnen betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft de opdrachtnemer zonder enige ingebrekestelling het recht hem vanaf de vervaldag rente in rekening te brengen naar een percentage van vier punten boven het promessedisconto van de Nederlandse Bank en tevens alle op de inning van zijn vordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten. De door de opdrachtgever verschuldigde kredietbeperkingstoeslag is niet verrekenbaar met een door de opdrachtnemer ingediende rentenota.
 4. Onverminderd het bepaalde in artikel 6 lid 1 blijven alle door de opdrachtnemer geleverde producten zijn eigendom tot op het moment van volledige betaling van alle vordering welde de opdrachtnemer, uit welde hoofde dan ook, op de opdrachtgever heeft. Zolang geen algehele betaling van het aan opdrachtnemer toekomende heeft plaatsgevonden, mogen de producten door opdrachtgever niet worden vervreemd, beleend, verpand, uitgeleend, onder hypothecair verband gebracht, noch verhuurd of op welke wijze of welke titel ook uit zijn bedrijf worden gebracht.

Artikel 9     Reclamering

 1. Reclamering ter zake van manco’s, abusievelijke leveringen, schade, uitwendig waarneembare gebreken dient te geschieden binnen 14 dagen na ontvangst van de producten door de opdrachtgever, bij overschrijding van welke termijn elke eventuele aanspraak tegen de opdrachtnemer ter zake vervalt. De producten dienen zich, bij reclamering, nog te bevinden in de staat waarin zij zijn afgeleverd.
 2. Reclamering met betrekking tot een bepaalde zending producten heeft geen invloed op voorgaande en/of volgende zendingen, behorende tot dezelfde opdracht

Artikel 10    Garantie

 1. Met inachtneming van de onderstaande beperkingen staat de opdrachtnemer in zowel voor de deugdelijkheid van de door hem geleverde stellingen als voor de kwaliteit van het daarvoor door hem gebruikte materiaal behalve voor zover een en ander door de opdrachtgever aan hem ter beschikking is gesteld. De opdrachtnemer zal niet uitwendig waarneembare gebreken aan het geleverde, die het direct gevolg zijn van gebruik van ondeugdelijk materiaal of van fabricagefouten, naar eigen keuze kosteloos vervangen dan wel herstellen, teneinde het geleverde alsnog te laten voldoen aan de overeenkomst.
 2. Voor stellingen, die door de opdrachtnemer zijn geleverd en door of vanwege hem zijn gemonteerd onder toepassing van de ten tijde van aanbieding geldende VSL-richtlijnen of andere door hem uitdrukkelijk genoemde grondslagen, bedraagt de garantietermijn drie jaren.
 3. Buiten de garantie vallen door de opdrachtnemer van derden betrokken onderdelen of materialen, voor zover de derde geen garantie aan de opdrachtnemer heeft verstrekt.
 4. In afwijking in zoverre van het bepaalde in lid 1, strekt garantie, indien stellingen onder GSF-keur zijn geleverd, niet verder dan tot zodanig herstel, dat de stellingen weer voldoen aan de GSF Keurrichtlijnen, zoals deze luiden ten tijde van aanbieding, of aan andere door opdrachtnemer genoemde grondslagen. In het geval bedoeld herstel evenwel tot kosten leidt, die uitgaan boven de op onderstaande wijze bepaalde waarde, is de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer beperkt tot die waarde. Even bedoelde waarde bedraagt na verloop van één jaar respectievelijk twee jaren van de garantietermijn 80% respectievelijk 60% van de aanschaffingsprijs exclusief omzetbelasting van de stelling, waarin het gebrek zich heeft geopenbaard.
 5. Reclamering op grond van garantie dient onverwijld, doch in ieder geval binnen 14 dagen nadat een gebrek, als bedoeld in lid 1 is ontstaan, schriftelijk bij de opdrachtnemer te geschieden, bij overschrijding waarvan elke garantieverplichting van de opdrachtnemer vervalt.
 6. Producten, ten aanzien waarvan een beroep op garantie wordt gedaan, dienen eerst na overleg met de opdracht nemer aan hem te worden verzonden. Indien de opdrachtnemer ter voldoening aan zijn garantieplicht nieuwe producten levert, blijft respectievelijk wordt het oorspronkelijk geleverde zijn eigendom. Op de nieuwe geleverde producten zijn alle bepalingen van deze voorwaarden en condities van toepassing
 7. Gebreken, die het gevolg zijn van onjuist gebruik, gebrekkig onderhoud, agressieve omgeving, of het gebruikt worden voor andere dan normale bedrijfsdoeleinden dan wel oneigenlijk gebruik, vallen buiten de garantie. Ten aanzien van stellingen geldt als onjuist gebruik in ieder geval het niet of niet volledig in acht nemen van de ter zake geldende gebruikersvoorschriften van de in artikel 2 bedoelde richtlijnen en normen. Geen aanspraak op garantie kan worden gemaakt indien de montage niet door of vanwege de opdrachtnemer is uitgevoerd.
 8. In geval van veranderingen, waaronder, mede wordt verstaan wijzigingen in de configuratie van een stelling, en reparaties, die zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer zijn uitgevoerd – een en ander vanwege de opdrachtgever of derden – en bij gebruik van andere dan door de opdracht nemer geleverde onderdelen, vervalt elke aanspraak op garantie
 9. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot nakoming van de in dit artikel omschreven garantieverplichtingen. Behoudens grove schuld aan de zijde van de opdrachtnemer en behoudens het bepaalde in de vorige volzin is alle aansprakelijkheid van de opdrachtnemer, zoals voor bedrijfsschade, andere indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, uitgesloten.
 10. Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst voortvloeit, is de opdrachtnemer met betrekking tot deze overeenkomst niet tot garantie gehouden.
 11. De opdrachtgever is gehouden de opdrachtnemer te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen ter zake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer in deze voorwaarden in de verhouding met de opdrachtgever is uitgesloten.

Artikel 11    Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, is steeds Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen, die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst, waarop de onderhavige leveringsvoorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, of naar aanleiding van nadere overeenkomsten, zullen, behoudens de geschillen die naar hun belang of aard tot de bevoegdheid van de Kantonrechter behoren, met uitsluiting van de gewone rechter worden beslecht door een scheidsgerecht. Dit scheidsgerecht wordt benoemd overeenkomstig de statuten van de Stichting Raad van Arbitrage voor Metaalnijverheid en -Handel, gevestigd te ‘s-Gravenhage, en doet uitspraak met inachtneming van de statuten van die Raad
 3. Geschillen van technische aard tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever zullen door de opdrachtnemer ter beoordeling worden voorgelegd aan TNO Bouw te Rijswijk. Opdrachtgever zal TNO Bouw in de gelegenheid stellen deze beoordeling uit te voeren.

Artikel 12    Vergunningen

Opdrachtgever  is  verantwoordelijk  voor  het  aanvragen  en  verkrijgen  van  de  noodzakelijke  vergunningen. Vanaf (1 januari) 2003 is een magazijnstelling licht vergunning plichtig, indien de bouwhoogte hoger is dan 3.0 meter en niet uitsluitend op de vloer rust, of een loopbrug of verdiepingsvloer heeft. Dit is eveneens van toepassing voor vrijstaande magazijnstellingen meteen hoogte van meer dan 8.5 meter